Badania ścieków

    Wykonujemy badania:
  • ścieków przemysłowych
  • ścieków komunalnych
  • pobieramy próbki chwilowe oraz średniodobowe
  • badania skuteczności pracy oczyszczalni ścieków
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • badanie efektu ekologicznego
  • usługi doradcze i eksperckie

Wykonujemy badania zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r, Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964).Zobacz również: Badania wody, Badania gleby i odpadów